25 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Εισερχόμενα eleni antonopoylou
Νέα & Ανακοινώσεις | 14 Φεβρουαρίου 2022
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – «Βιολογική Γεωργία» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

Κρανίδι, 14.02.2022

Ανακοίνωση

Δημοσιοποίηση της υπ’ αριθ. 2916/374421/28.12.2021 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 6266/21, τ.Β΄), και της υπ’ αριθ. 189/22614/27.01.2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΑΔΑ: 62ΓΦ653ΠΓ-1ΛΠ).

Η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεί  όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Δημοσίευση προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Γεωργόπουλος

 

prosklhsh189_22614_metro11_310122 ths 27 -01-2022

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ