Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 28/2022 (ΑΔΑ: 96Ι9ΩΡΡ-07Β)

Ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.: https://deyaer.wordpress.com