Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ: 29/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΔΔΩΡΡ-ΜΦΔ)