21 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Διακήρυξη για Πάρκινγκ στη Δημοτική Κοινότητα Πορτοχελίου
Νέα & Ανακοινώσεις | 05 Ιουνίου 2018
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ 61) – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Μ.Μερκούρη 11
Τ.Κ.: 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ
Πληροφορίες: Β. Πασιαλής
τηλ.:2754360002
fax: 2754023667

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7ΘΑΚΩΡΡ-ΕΟ7
Kρανίδι 5/6/2018
Αρ.πρωτ.: 3337

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
«Συλλογή – Μεταφορά Στερεών
Αποβλήτων (Ν.3979/201,Άρθρο 61)-
Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου
Ερμιονίδας 2018».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
74.000,00€με φπα 24%

E-mail:kranidi1@otenet.gr
m.ermionidas@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.ermionida.gr/
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν.3979/2011 ΆΡΘΡΟ 61)–ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2018» (CPV:90511000-2), προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010, Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», Ν.4412/2016 «προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύουν. Η δημοπρατούμενη υπηρεσία αφορά στην αποκομιδή αστικών απορριμμάτων από συγκεκριμένους οικισμούς, οδούς, κ.λπ. του Δήμου Ερμιονίδας, για χρονικό διάστημα ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας (η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:20-6277.001 και η πίστωση διατέθηκε με την υπ’ αρίθμ. 54/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας, το αναλυτικό πρόγραμμα αποκομιδής, ο απαιτούμενος εξοπλισμός καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό, περιγράφονται επαρκώς στην υπ’ αρίθμ. 88/2018 Τεχνική Μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης.
2.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας, οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, την 18η/6/2018, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr) απ’ όπου θα παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (οδός Μελίνας Μερκούρη 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνος υπάλληλος Βασίλης Πασιαλής) ή από την Οικονομική Υπηρεσία (Πλατεία Παπαρσένη Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι, υπεύθυνη υπάλληλος Ελευθερίου Αικατερίνη). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3.Δικαίωμα συμμετοχής στo διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει, θα πρέπει να νομιμοποιούνται και να δύνανται να εκτελέσουν την δημοπρατούμενη υπηρεσία σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη και την υπ’ αρίθμ. 88/2018 μελέτη.
4.Οι προσφορές θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη Γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
5.Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, να μην συντρέχουν γι’ αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης, να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Αναλυτικής Διακήρυξης (παρ. 2.2.4 και 2.2.5) καθώς και η προσφορά τους να κατατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης (Κατάρτιση- Περιεχόμενο Προσφορών).
6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών ή εναλλακτικών προσφορών.
7.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.
8.Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
9.Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
10.Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (το αργότερο έως και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών), οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 14/6/2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και τα έγγραφα της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2754360002 & 2754361425, Βασίλης Πασιαλής, Αικατερίνη Ελευθερίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού βρίσκονται στο : 

https://cloudup.com/c0IjKlHpOA1