25 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση- Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Ανθούλας Λαζαρίδου – Δουρούκου στην Ερμιόνη
Δελτία Τύπου | 19 Ιουνίου 2024
Υπογραφή Σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας»

Κρανίδι, 19.06.2024

Δελτίο Τύπου

Την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ερμιονίδας, η παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» ύψους 2.329.283,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διάρκειας 27 μηνών που έχει υπογραφεί από τον Δήμο Ερμιονίδας και της εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντες κατά την παρουσίαση ήταν ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, κ. Αριστείδης Μπίμπας, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, κα Δέσποινα Αντωνιάδου, ο Γενικός Διευθυντής της αναδόχου εταιρείας ΑΒΒ Α.Ε, κ. Ιωάννης Κόκκοτος και ο Διευθυντής Πωλήσεων της ΑΒΒ Α.Ε., κ. Μιχάλης Κανελλόπουλος.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του χρονοδιαγράμματος ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικού Αυτοματισμού της ΑΒΒ Α.Ε. κ. Ι. Κόκκοτος ανέδειξε τα καίρια σημεία της προμήθειας που περιλαμβάνουν:

 • την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:
 • ενός (1) Κεντρικού Σταθμού (ΚΣΕ) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
 • δεκαέξι (16) Τοπικών Σημείων Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) στα οποία θα τοποθετηθεί, εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων όπως παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα, κατανάλωση και ενέργεια. Σε πέντε (5) επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης  και  χαμηλότερης κατανάλωσης.
 • τεσσάρων (4) Τοπικών Σημείων Ελέγχου Παροχής (Τ.Σ.Ε.Π.), στα οποία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της παροχής
 • Φορητού Εξοπλισμού (ΦΕ).

Τέλος, για λόγους πολιτικής προστασίας έχει ενταχθεί η προμήθεια,  εγκατάσταση:

 • Έξι (6) Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών και Μετεωρολογικών Φαινομένων. Το σύστημα θα συνδεθεί στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου από όπου και θα ενημερωθεί άμεσα το κατάλληλο προσωπικό για την κατάσταση κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
 • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας μέσω της εγκατάστασης του περιγραφόμενου  συστήματος είναι:

 • Να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος των υφιστάμενων αντλιοστασίων της με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Να εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης για την καταγραφή του συνόλου των μετρούμενων τιμών των ηλεκτρολογικών παραμέτρων κάθε αντλιοστασίου (τάση, ρεύμα, ασυμμετρία, άεργη ενέργεια κλπ) σε 24ώρη βάση.
 • Να διαχειριστεί με σύγχρονο τρόπο την πίεση των εσωτερικών δικτύων μέσω της ορθής διαχείρισης της τροφοδοσίας αυτών από τις βασικές υποδομές. 
 • Να εγκαταστήσει αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης για την καταγραφή του συνόλου των μετρούμενων τιμών στάθμης, παροχής, πίεσης, ποιότητας, λειτουργίας αντλιών κλπ. σε 24ώρη βάση
 • Να εξασφαλίσει την τηλεμετάδοση των δεδομένων και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την αυτόματη ρύθμισή τους ανάλογα με τις καταστάσεις που ισχύουν κάθε φορά 
 • Να εφαρμόσει τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές βασικής απολύμανσης μέσω ολοκληρωμένων και αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης στις δεξαμενές του δικτύου
 • Να αναπτύξει δίκτυο πληροφόρησης πραγματικού χρόνου αναφορικά με τη μέτρηση των βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων στις δεξαμενές
 • Να διασφαλίσει την αναγνώριση των ποιοτικών και ποσοτικών διαφοροποιήσεων του παρεχόμενου νερού προς κατανάλωση, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση και τη λήψη μέτρων για την προστασία των υδρευόμενων πολιτών.
 • Να αξιολογήσει την υλοποίηση και επάρκεια των μεθοδολογικών προτύπων σε ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Να εγκαταστήσει έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού με ταυτόχρονη ανάπτυξη του αισθήματος εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του σεβασμού στο πολύτιμο αγαθό αλλά και στους φορείς διαχείρισης του.
 • Να εντοπίζει άμεσα και με απόλυτη ακρίβεια την ύπαρξη διαρροών στο δίκτυο και να ελαχιστοποιήσει το χρόνο απόκρισης και την ποσότητα του διαρρέοντος νερού.
 • Να παρακολουθήσει τα κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου νερού στο εσωτερικό δίκτυο.
 • Να εγκαταστήσει εφαρμογές πολιτικής προστασίας (προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα)

Γραφείο Δημάρχου