12 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας υπηρετεί πιστά την τακτική της στείρας και μηδενιστικής αντιπολίτευσης
Νέα & Ανακοινώσεις | 03 Απριλίου 2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ –  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ
 
6Ν86ΩΡΡ-ΙΟΑ- ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 103
6ΩΥΑΩΡΡ-6Μ7- ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 102
9ΜΘ5ΩΡΡ-ΕΘ6- ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102
9ΥΤΔΩΡΡ-Ε1Ω- ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 103
94Ξ1ΩΡΡ-Β9Ι- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 102
95Ν1ΩΡΡ-ΣΚ6- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
635ΟΩΡΡ-ΖΣΓ- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 103
ΡΚ3ΤΩΡΡ-ΜΡΧ- ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 103