16 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του Ειρηνοδικείου “Μάσσητος” Κρανιδίου την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
Επικαιρότητα | 07 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ:Ω69ΩΩΡΡ-ΘΚ6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 3350/ 05-06-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (140.605,00€ χωρίς το Φ.Π.Α ) της 07/2016 μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ερμιονίδας
Οδός: Μελίνας Μερκούρη 11, Κρανίδι, 21300
Τηλ.: 2754360022
Telefax: 2754023668
E-mail: kranidi1@otenet.gr
Κωδικός NUTS: EL651
2. Είδος διαδικασίας-Κατακύρωσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας αποκλειστικά βάσει τιμής
3. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 06.06.2018
4. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 02.07.2018 και ώρα 08:00
5. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών :23.07.2018 και ώρα 15:00
6. Τρόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr . Τα έγγραφα προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην έδρα του Δήμου Ερμιονίδας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
7. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 30.07.2018 και ώρα 10:00
8. Αύξοντας αριθμός συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):59084
9. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Δέσποινα Αντωνιάδου, τηλ: 2754361431). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
10. Ταξινόμηση κατά CPV: 37535200-9, 37535210-2, 37535240-1, 37535250-4, 14211000-3, 45223110-0, 44221000-5,44613700-7,39113300-0,31500000-1,31523200-0,79132000-8,50870000-4
11. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ που περιλαμβάνει εργασίες για την τοποθέτηση των οργάνων .
12. Τόπος παράδοσης ειδών: Οι έντεκα (11) παιδικές χαρές του Δήμου Ερμιονίδας
13. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
14. Χρόνος προθεσμίας εκτέλεσης προμήθειας: εκατόν πενήντα (150) ημέρες.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
15. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε εγκατάσταση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.
16. Εγγύηση συμμετοχής: 2.812,10 €
17. Χρόνος ισχύος εγγύησης συμμετοχής: Tριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννιά (9) μήνες.
19. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
20. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου/ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1 «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση-Πρόσκληση 2014» και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 35-7332.009 , του προϋπολογισμού 2018 της αναθέτουσας αρχής
21. Προδικαστική προσφυγή : Προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο ύψους 703,25€.
22. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα δημοσιεύεται σε μία (1) εβδομαδιαία ή μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αργολίδας.
23. Σχετικές αποφάσεις: Η με αριθ. 10/17.01.2018(ΑΔΑ:6ΨΒΦΩΡΡ-Ξ53) απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού , η με αριθμό 22 /28.02.2018(ΑΔΑ: 6ΝΡ2ΩΡΡ-ΜΗΞ) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, η υπ.αρ.189/28.02.2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002746947 2018-03-02) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής

Τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται στο:

https://cloudup.com/czhLp6weMaH