14 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας
Επικαιρότητα | 31 Αυγούστου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2018»

Προκήρυξη: αρ. πρωτ.: 5813/27-08-2018, ΑΔΑ: ΨΒ2ΚΩΡΡ-ΥΗΒ

Διακήρυξη: ΑΔΑΜ: 18PROC003606817

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης % για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2018, με αρ. μελ.:04/2018, προϋπολογισμού  74.192,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Τα πλήρη τεύχη της σύμβασης του έργου βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/c3BRlb3v6OF