21 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Ο κ. Μαργέτας να συνετίσει τους αιρετούς της παράταξής του, οι οποίοι υπερβαίνουν τα καθήκοντά τους και διχάζουν την τοπική κοινωνία με τις ενέργειές τους
Επικαιρότητα | 02 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017″

Τα τεύχη και η πλήρης διακήρυξη και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται:  https://cloudup.com/cht2NM6UwuO

Επίσης, τα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στο http://www.promitheus.gov.gr –> ΚΗΜΔΗΣ –> ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ –> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –>  ΑΔΑΜ: 17PROC006275324

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ: 6Η0ΣΩΡΡ-ΡΥ8
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                             ΑΔΑΜ: 17PROC006275324
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,                                             Αρ. Πρωτ. 4637/01-06-2017
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017»
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης % για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017, με αρ. μελ.:04/2017, προϋπολογισμού 35.550,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 21.127,15 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.802,89 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.739,51 Ευρώ
Στο ανωτέρω ποσό ΔΕΝ προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές 0,00 Ευρώ
ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.
Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 28.669,55 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 6.880,69 Ευρώ
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ερμιονίδας
Οδός: Κρανίδι, 21300
Τηλ.: 2754361429
Telefax: 2754023481
E-mail: iwmeremeti@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.ermionida.gr
Κωδικός NUT: EL651
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και www.ermionida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, 21300 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Ιωάννα Μερεμέτη, τηλ: 2754361429). Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 45214200-Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
4. Κωδικός NUT εκτέλεσης του έργου: EL651
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επισκευής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας του Δήμου Ερμιονίδας
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
7. Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: ενενήντα (90) ημέρες
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην τάξη Α1 και άνω και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα
11. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15-06-2017 (Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κρανίδι, Πλατεία Παπαρσένη, στα γραφεία του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Εγγύηση συμμετοχής: απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 573,00 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 14-01-2018.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7331.005, του προϋπολογισμού 2017 της αναθέτουσας αρχής από πιστώσεις της ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017.
16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
18. Σχετ`ικές αποφάσεις: η με αριθ. 50/2017 απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ερμιονίδας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, η με αρ. 96/2017 απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153/24-02-2017 (17REQ005845615).

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας

Δημήτριος Σφυρής