12 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Περιμένουμε από τον κ. Μαργέτα να καταδικάσει τη στάση του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής του, στο θέμα της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Μάσσητος Κρανιδίου  
Επικαιρότητα | 16 Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ Κ.Η.Σ.Κ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Κρανίδι    16/01/2020
 Α.Π. 286
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Παπαρσένη

Ταχ. Κώδικας:  213 00 Κρανίδι

Πληροφορίες :  Καρανικόλα Σουσάνα

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

τηλ. 2754.361.428

φαξ : 2754022000

email : karanikolasous@gmail.com

ΠΡΟΣ :

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

 Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.  Α/147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την με αριθμό ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει αίτηση συμμετοχής, για την εγγραφή του στους καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο εγγράφου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο κ.λ.π.), ως αποδεικτικό ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Οι ενδιαφερόμενοι στις αιτήσεις συμμετοχής τους, πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τις κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις οποίες επιθυμούν και δικαιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να συμμετάσχουν. Στις αιτήσεις θα αναγράφονται επίσης τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Ταχ. Δ/νση, τηλ, fax, e-mail)

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατεθούν το αργότερο έως  05/02/2010 και ώρα  14:00 ως εξής :

α) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση karanikolasous@gmail.com είτε

β) στο πρωτόκολλο του Δήμου Ερμιονίδας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

 «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

 Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υπογράφονται από τους ενδιαφερομένους και γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι, αυτές περιέρχονται στην πιο πάνω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερομένου.

 Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Γεωργόπουλος

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το έντυπο της αίτησης : https://cloudup.com/cVBRODDAc2v