07 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:29η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού (διασταύρωση Κοιλάδας)

πρόσκληση (1) (1)

200511-ΤΕ049_ΔΗΜΟΣ_ΣΥΝΤΗΡ ΔΗΜ ΦΩΤΙΣΜ ΔΙΑΣΤ ΚΟΙΛΑΔΑ