Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 236/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΞΙΩΡΡ-ΚΨ7)

Βίντεο ΚΔΑΠ