Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Δ.Σ.: 30/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΣΩΡΡ-ΘΗ0)

Βίντεο ΚΔΑΠ