17 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Συλλυπητήριο Ψήφισμα του Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Κρανιδίου Γεώργιου Φραγκούλη
Επικαιρότητα | 09 Μαρτίου 2017
Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τμήμα : Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Δ/νση : Παρ. Οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου
Ταχ .Κωδ. : 21100 Ναύπλιο
Πληροφ. : Γ. Ράπτης – Μ. Παπανδριανού
Τηλέφωνο : 27523 60278-60277
FAX : 27523 60270
E-mail : graptis@argolida.gr

Ναύπλιο 8/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 59818/8975

Προς: Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας .
Έδρες τους
(και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Με την υποχρέωση ανάρτησης στις Δ.Ε. και Τ.Κ. της χωρικής τους αρμοδιότητας και αποστολής αποδεικτικού ανάρτησης στην Υπηρεσίας μας

Θέμα: «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις .»

Σχετ.: Η με αριθ. 609/16822/14-2-2017 (ΦΕΚ Β΄ 600/24-2-2017) Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ.

Με το ως άνω σχετικό καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το έτος 2017.

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αργολίδας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, κάνοντας χρήση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την τήρηση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την υποβολή κυρώσεων.
Για κάθε έτος θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).
Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 1 στρέμμα.
Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

Κριτήρια Προτεραιότητας και Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστών συμμόρφωσης σε αυτά – κατάταξη των αιτήσεων/Βαθμολογία ανά Περιφέρεια.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια και όπως περιγράφονται στην αριθ. 609/16822/14-2-2017 Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ.
Για την βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε αγροτεμάχιο στο κάθε κριτήριο, θεσπίζονται ο συντελεστής βαρύτητας W και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt.
Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου:
Pt=W1*Pt1 + W2*Pt2 + W3*Pt3 + W4*Pt4 + W5*Pt5
Όπου:
Pt= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση
W1, W2, W3, W4, W5 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων
Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια
Οι ανωτέρω συντελεστές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παράγραφος Β) του Καν. (ΕΕ) 2015/561.
Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η ανωτέρω βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.
Αξιολόγηση αιτήσεων- Ενστάσεις
1) Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας θα προβεί στην ενημέ-ρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, στους απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους έλεγχους των εν λόγω αιτήσεων και θα τις οριστικοποιήσει το αργότερο έως την 15η Μαϊου 2017.
2) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, το αρμόδιo Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους απόρριψης τους.
3) Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται δύνανται να υποβάλουν ένσταση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-κής/Αγροτικής Οικονομίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4) Για την εξέταση των ενστάσεων ορίζεται τριμελής επιτροπή, η οποία αποφαίνεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης, για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο. Για τις αιτήσεις των οποίων οι ενστάσεις γίνουν αποδεκτές συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης τους η οποία ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής.
5) Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων των απορριπτόμενων αιτήσεων το αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά και αναρτώνται προσωρινοί πίνακες με τις βαθμολογίες των αιτήσεων, και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι αιτούντες.
6) Οι αιτούντες, οι οποίοι διαφωνούν με τη βαθμολογία που έλαβε το αγροτεμάχιό τους, δύνανται να υποβάλουν ένσταση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
7) Για την εξέταση των ενστάσεων η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 10η Ιουλίου. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερό-μενο.
8) Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί της βαθμολογίας των αγροτεμαχίων, αναρτώνται οριστικοί πίνακες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με τις βαθμολογίες των αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά το αργότερο μέχρι την 27 Ιουλίου για ενημέρωση των αιτούντων.

Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

1. Οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την προς παραχώρηση έκταση, εγκρίνονται στο σύνολο τους.
2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις αφορούν συνολική έκταση μεγαλύτερη από την προς παραχώρηση έκταση, τότε η χορήγηση αδειών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα λάβουν με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, το συντελεστή βαρύτητας αυτών και το συντελεστή συμμόρφωσης με τα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
3. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από τη Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, οι υπόλοιπες εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατ’ αναλογία.
4. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι αιτούντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής.
5. Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, με αίτησή του στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
6. Εφόσον υπάρξουν αδιάθετες εκτάσεις προερχόμενες από την περίπτωση της παραγράφου 5) τότε οι εκτάσεις αυτές θα διατεθούν το επόμενο έτος, πέραν του ποσοστού του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που θα αποφασιστεί να διατεθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καν (Ε.Ε) αριθ. 561/2013.
7. Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
8. Για τη διαδικασία φύτευσης του αμπελώνα ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 1011/21054/18-02-2016 (Β΄ 486 ) Υ.Α.
9. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα με αίτηση τους στην αρμόδια ΔΑΟΚ να αλλάξουν την αρχικά αιτούμενη έκταση με άλλη αντίστοιχου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα κριτήρια.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δήμου Δημήτριος
Γεωπόνος