15 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση 3ης κατεπείγουσας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή | 14 Σεπτεμβρίου 2020
33η-2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                           

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   14/09/2020

Αρ.Πρωτ.  8246

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87)

 

   

Σας προσκαλούμε την 18η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου – Αίθουσα συνεδριάσεων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός δικηγόρου

 

ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού ΙV της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου» που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σάρωθρο με αναρροφητικό σωλήνα και πολυμηχάνημα με παρελκόμενα)»

 

ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και απόδοσή του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: Διάθεση προς επεξεργασία προ- διαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων (εμπεριέχεται και η διαχείριση του παραγόμενου υπολείμματος)

 

ΘΕΜΑ  5ο : Σχετικά με έγκριση και αποδοχή της έκθεσης εκτίμησης ακινήτων.

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.