18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Οικονομική Επιτροπή | 06 Απριλίου 2020
Πρόσκληση 12ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

 

Κρανίδι   06/04/2020

Αρ. Πρωτ.: 2885  

 

                                                          

Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

   

Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η λήψη των αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει δια περιφοράς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

 

ΘΕΜΑ  1ο : Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη αναγκών σχετικά με την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά του Δήμου Ερμιονίδας.

 

ΘΕΜΑ  2ο : Σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.